pdDots

Pokračovat na seznam skladeb

Tabulka syntaxe pdSyntax

Entita Textová reprezentace ASCII CZ klávesnice
nota C c 99
nota D d 100
nota E e 101
nota F f 102
nota G g 103
nota A a 97
nota H h 104
pomlka - 45
tečka za notou . 16
jednoduchá taktová čára | 124 pravý Alt + W
taktová čára začátek repetice |:
taktová čára konec repetice :|
taktová čára - zacátek a konec repetice :|:
taktová čára - dvojitá ||
taktová čára - konec skladby |.
krížek # 35
b 98
dvojitý krížek x 120
dvojité bé b
odrážka § 167 Klávesa vykřičník (bez shiftu)
trámec _ 95 Klávesa pomlčka s shiftem
violový klíč C 67
basový klíč F 70
houslový klíč G 71

Struktura formátu pdSyntax

Formát pdSyntax je sada pravidel popisujících strukturu vstupního řetězce. Tato syntaxe popisuje, jakým způsobem je třeba formulovat vstupní data aplikace, abychom dosáhli požadovaného výsledku.

Hlavička

Hlavička obsahuje nepovinné údaje, které se vztahují k celé skladbě. Jednotlivé parametry se zadávají ve tvaru:
klíčkové slovo = parametr1 parametr2
Vlastnost Klíčové slové Ukázka parametru
Název skladby name name = název skladby
Autor skladby author author = jméno
Předznamenání key key = ##
Metrum time time = 3/4
Tempo tempo tempo = 120

Tělo

Tělo obsahuje definici jednotlivých hudebních entit.

Hlas

Každá skladba musí obsahovat alespoň jeden hlas. Hlas je možné definovat pomocí klíčového slova voice. Povinným parametrem je název hlasu, který se píše bezprostředně za definici klíčového slova. Název se pro přehlednost doporučuje psát s velkým počátečním písmenem a je nutné, aby název hlasu byl unikátní a neopakoval se u jiných hlasů. Do kulatých závorek za název hlasu se píše definice klíče, který se použije na všech řádcích notové osnovy s tímto hlasem.

Ukázka struktury příkazu:
voiceTreble(F){ }

Takt

Taktová čára se reprezentuje znakem svislá čára. Taktová čára slouží k oddělení taktů a na začátek skladby se neuvádí. Naopak entity, které nejsou ukončeny taktovou čarou, se nevyhodnotí. Tabulka ostatních typů taktových čar je obsažena v příloze.
I taktovou čáru je prozatím nutné ohraničit mezerami.

NotaProtože se předpokládá, že u not v jedné skladbě se nebude často měnit oktáva, není nutné toto číslo zadávat pro každou notu zvlášť. Parser jazyka pdSyntax si pamatuje naposledy použité číslo oktávy a používá jej pro noty, u kterých není definována oktáva jiná. Stejný princip platí i pro délku not, ačkoli se předpokládá častější změna tohoto parametru.

Délka trvání je od zbytku řetězce oddělena znakem / nebo *. V případě prvního znaku se jedná o podíl jedné doby a zadaného čísla. V opačném případě se jedná o násobek. Tečka za číslem délky trvání reprezentuje prodloužení tónu o polovinu jeho délky. Struktura tohoto příkazu je pevně dána a jednotlivé bloky musí, v případě jejich uvedení, být v tomto pořadí.

Ukázka struktury příkazu:
c2/4.#

Pomlka

Jako textová reprezentace hudební pomlky byl vybrán znak pomlčky. Pomlky, podobně jako v případě not, obsahují informaci o délce trvání, která se zapisuje stejně jako v případě noty. Stejně tak se při nevyplnění délky pomlky nastaví naposledy použitá délka. V případě, že ještě žádná nastavena nebyla, použije se délka implicitní.

Ukázka struktury příkazu:
-/4

Posuvka

Každá posuvka je reprezentována odlišným znakem, který je graficky co nejpodobnější. Posuvky se píší přímo k náležícím notám. Způsob použití je vidět na ukázce textové reprezentace noty.

Trámec

Spojování not trámci se dá zapsat více způsoby. Klasickým způsobem je použití znaku podtrhávací čáry jako oddělovače dvou not.

Ukázka použití:
c/4_d

Funkce

Funkce je v syntaxi pdSyntax označení pro příkaz upravující chování či zobrazení bloku hudebních entit. Funkce se skládá z klíčového slova a ze znaků označujících začátek a konec bloku.
První možnost tohoto zápisu se podobá funkcím v programovacích jazycích, kdy se za klíčovým slovem použijí kulaté závorky na uzavření všech argumentů.

Ukázka použití:
tie(c d e f g a h)
Funkce Klíčové slovo Ukázka
Ligatura tie tie(c c)
Akord chord chord(g c e) nebo (g c e)